Berichten

Stem tegen de governanceplannen van de NBA!

Op 14 december a.s. zal de algemene ledenvergadering van de NBA worden gehouden. Op de agenda staan ook de nieuwe governanceplannen van de NBA. Bij agendapunt 5 vraagt het bestuur aan de leden om instemming voor de plannen.

Novaa-voorzitter Marco Moling heeft al eerder een reactie gegeven op de plannen. Lees de reactie hier.

Het bestuur van de NBA heeft gereageerd op de zienswijzen, reacties en vragen. Deze leest u hier.

Novaa heeft geconstateerd dat de reactie nog veel vragen openlaat. De basis onder de governanceplannen is te smal en de plannen zijn vaag en ondoordacht. Op belangrijke vragen van Marco Moling is niet ingegaan.

Een aantal belangrijke vragen voor Novaa zijn:

  1. De Novaa ziet niet in waarom communities en faculties de ledengroepen zouden moeten vervangen. Zoals in de reactie staat zien we nu ook al initiatieven ontstaan die de kenmerken hebben van communities en faculties.
  2. Als de plannen van het bestuur van de NBA doorgang vinden ontstaat en naast een ‘transitieperiode’ een soort van hybride figuur. Commissies en kringen blijven bestaan, afdelingen ook, een kerngroep mogelijk ook maar de ledengroepen verdwijnen en worden vervangen door faculties.
  3. Voor het ‘succes’ van communities verwijst het bestuur van de NBA naar een tweetal communities: Accountech en Planet Finance. Novaa twijfelt aan het ‘succes’ van de ‘communities’ (met kenmerken van faculties). De bezetting van Accountech is erg eenzijdig en commerciële belangen prevaleren boven het ledenbelang (en dan in het bijzonder dat van de mkb-accountant)
  4. Voor de basis onder de governanceplannen verwijst men naar ervaringen in het buitenland en NBA-open. Novaa heeft nog steeds geen antwoord gekregen op vragen om welk buitenland het gaat. Het is ons onduidelijk waar met soortgelijke organisaties geslaagde experimenten zijn uitgevoerd. NBA-Open is in de ogen van Novaa mislukt. Hoewel de intenties goed waren was er op de uitvoering veel aan te merken. Input vanuit de hoek van de mkb-accountant werd stelselmatig genegeerd.
  5. De financiering en de aansturing van het experiment communities en faculties is onduidelijk. In de stukken waarover gestemd gaat worden staat de directeur van het bureau prominent genoemd. Dat beeld is wel wat aangepast maar het voorstel dat in stemming zal worden gebracht is ongewijzigd gelaten. Naar het oordeel van de Novaa moet er onder het voorstel van het bestuur een goede financiële onderbouwing liggen. Die is er nu niet.
  6. Er zijn reacties gekomen uit de hoek van de ledengroepen en Young Profs. Opvallend daarbij is dat de reacties uit de hoek van de ledengroepbesturen komen waarbij de leden niet geraadpleegd zijn. Het feit dat er gestemd zal worden over de eliminatie van de eigen (leden)groep is toch voldoende reden om de achterban te bevragen?

Bovenstaande zes punten zijn slechts enkele opmerkingen die Novaa heeft. Er komt geen reactie op de vragen die Marco Moling heeft gesteld. Het instellen van ledengroepen is indertijd een bewuste keuze geweest van de Volksvertegenwoordiging, de Minister, de Raad van State en de leden van NOvAA en NIvRA, waarbij uitdrukkelijk gekeken is naar de belangen van de AA en kleinere kantoren. Naar de mening van Novaa zijn er binnen de huidige structuur genoeg mogelijkheden denkbaar om het gewenste doel te bereiken: het vergroten van de betrokkenheid van de leden van de NBA.

Novaa roept alle leden op om op 14 december a.s. tijdens de ALV van de NBA tegen de governanceplannen van het bestuur van de NBA te stemmen. Het bestuur zal eerst met meer concrete plannen moeten komen en aan moeten tonen dat communities en faculties de ledengroepen op een adequate wijze kunnen vervangen. De ALV zal digitaal plaats vinden en u kunt zich aanmelden via https://login.nba.nl/.

Wilt u meer weten over het standpunt van de Novaa? Dan bent u van harte welkom tijdens Zoomsessies van Novaa.

Novaa voorzitter Marco Moling en directeur Guus Ham zullen op al uw vragen ingaan.

Aanmelden kunt u hier doen.

NOW-Assurance of NO-Assurance?

Om bedrijven in tijden van corona te ondersteunen heeft de overheid een loonsubsidiemaatregel – de NOW-regeling – ingesteld. Als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, waaronder omzetderving, is het mogelijk dat ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van de staat. Om vast te stellen of ondernemers al dan niet terecht een juist bedrag aan tegemoetkoming hebben ontvangen wordt achteraf gecontroleerd. Hierbij is helaas een kleine rol voor accountants weggelegd.

Van de eerste 113.000 aanvragen voor loonsteun zou op basis van cijfers slechts in 10% van de gevallen een accountantsverklaring verplicht zijn. Dit is de groep die een definitieve subsidie ontvangt van hoger dan € 125.000. Deze groep heeft dik 60% van de totale subsidie ontvangen, maar de grootste groep, zo’n 100.000 ondernemers zit daar dus onder. Van deze grootste groep dient bij een vaststellingsbedrag van boven de € 25.000 een verklaring van een derde te worden overlegd. Is de subsidie zelfs lager geweest dan deze € 25.000 is helemaal geen verantwoording meer vereist. Tot zover.

Accountantsverklaring biedt extra zekerheid

De 10% groep heeft dus een accountantsverklaring nodig. Over de wijze hoe dat toetsbare normenkader er uit komt te zien vinden er gesprekken plaats tussen de NBA en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het schijnt nog steeds niet duidelijk te zijn wat gecontroleerd moet worden. De inhoud en richtlijnen voor accountantsonderzoeken dienen nog te moeten worden vastgesteld. Voldoet de huidige set aan standaarden (COS) dan niet om deze zekerheidsverschaffing sneller te faciliteren? Is het met alle respect niet gewoon een subsidie-onderzoek waar een eenvoudig werkprogramma kan volstaan? Er worden nu zelfs thema’s als politieke opvattingen aangehaald om claims in de toekomst uit te sluiten. Daarmee geeft de accountantssector richting het maatschappelijk verkeer het signaal af van een indekkende dienstverlener en niet als een vertrouwenspersoon waar de burger op kan bouwen en vertrouwen in deze tijden.

Gemiste kans

De 90% groep kan grotendeels volstaan met een derdenverklaring. Ook administratiekantoren, financieel dienstverleners en adviseurs van brancheorganisaties mogen dus zo’n verklaring afgeven. Schijnbaar speelt in de controle achteraf geen deskundigheid en regelgeving mee waar dienstverleners aan zouden moeten voldoen. De overheid had er goed aan gedaan om richting het maatschappelijk verkeer volledige verantwoording af te leggen over deze miljardensteun. De controle, vooral bij het gros van het kleinbedrijf, zou aan een onafhankelijke financieel deskundige mét beroepsregels moeten worden overgelaten om onrechtmatigheden uit te sluiten. Daar heeft de politiek destijds bij Wet ook iemand voor aangewezen. Dit had de insteek moeten zijn bij SZW, waarbij de beroepsorganisatie  NBA had kunnen faciliteren. Een gemiste kans.

Een assurance-op maat product gefaciliteerd door de beroepsorganisatie voor de vele MKB-accountants was een uitgelezen kans geweest om een onderscheidend maatwerkproduct aan te bieden richting de overheid en het MKB.

Marco Moling AA/RA is voorzitter van de Novaa en eigenaar van Accountax Accountants & Bedrijfsadviseurs.

Opinie: Kennelijk zijn bij accountant.nl de luiken naar beneden gedaan

De website accountant.nl biedt een prachtig platform voor opinie en dialoog binnen de accountancysector. De redactie zegt journalistiek en onafhankelijk te willen opereren, al blijft het natuurlijk wel een website van de NBA. Ook wij leveren regelmatig en graag een bijdrage aan het debat op deze site. We schuwen daarbij een kritische toon niet, ook als het gaat om de beroepsorganisatie. Inmiddels lijkt er een nieuwe wind bij de NBA te waaien. Kort na elkaar werden twee van onze bijdragen geweigerd, tot onze stomme verbazing.

Lees meer