Marco Moling heeft op persoonlijke titel een brief geschreven aan het bestuur van de NBA over de positie van de Algemeen Directeur van de NBA.

Hetverzoek is om deze brief als ingezonden stuk te beschouwen voor de Algemene Ledenvergadering van de NBA die vanavond 16 december 2019 zal worden gehouden in Nieuwegein.

Tijdens de ALV zal Marco Moling de vragen die zijn gesteld nader toelichten en daar waar nodig aanvullende vragen stellen.

Hieronder (in de bijlage) is de inhoud van de brief weergegeven.

Ingezonden stuk ALV NBA 16 dec 2019