OVER NOVAA
Novaa is de voor de mkb-accountant in Nederland.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Novaa hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en enkel verwerkt voor gebruik binnen Novaa. Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

Indien u lid bent of wordt van Novaa, een vraag stelt of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan Novaa verstrekt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring.
Ook als u een bezoek brengt aan www.novaa.nu worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u www.novaa.nu bezoekt verklaart u dat u akkoord gaat met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Novaa website (www.novaa.nu) maakt gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De anonieme informatie die we daarbij verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

De Privacyverklaring bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1. Verantwoordelijke
2. Welke gegevens verzamelt Novaa, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens van leden
2.2 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacyverklaring
6. Meldplicht

Novak adviseert u om deze privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Novaa, website: www.novaa.nu
Tournooiveld 3, 2511 CX te Den Haag
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: novaa@novaa.nu

2. Welke persoonsgegevens registreert Novaa, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens van leden
In het kader van uw persoonlijk lidmaatschap (persoonlijke lidmaatschap voor vereniging Novaa) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) kantoornaam
b) voor- en achternaam + titel
c) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres (voor contact en facturatie)
f) NBA lidnummer
g) het door u gekozen type lidmaatschap

Doel van de verwerking
Novaa verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van uw lidmaatschap
Novaa gebruikt uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met u op te nemen over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan. Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het afhandelen van uw betalingen (van bijvoorbeeld uw contributie en/of abonnement).

Verstrekken van het magazine Accountantsmagazine of andere informatie over diensten en producten van Novaa

Novaa gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van het Accountantsmagazine of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van Novaa.

E-mailings: informatie en aanbiedingen van Novaa
Novaa gebruikt uw e-mailadres om per e-mail de wekelijkse nieuwsbrief en voor u interessante informatie van Novaa te sturen, tenzij u heeft aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van Novaa.
Novaa kan uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over bijeenkomsten of evenementen van Novaa.

Opleidingen
Novaa gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres voor de volgende doeleinden:
– voor de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u
gekozen opleiding of cursus
– voor het verzorgen van de door u gekozen opleiding of cursus
– voor de facturatie van de door u gekozen opleiding of cursus
– voor analyses ter verbetering van onze dienstverlening
– om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren
– om u te informeren over opleidingen en cursussen.

Wanneer u deelneemt aan een evenement van Novaa Opleidingen (Cursussen & Dag van de mkb-accountant) dan gaat u middels het verlenen van de toestemming privacyverklaring akkoord dat Novaa u mogelijk kan portretteren en deze portret(ten) kan gebruiken voor haar eigen uitingen (Novaa-website, Novaa Accountantsmagazine, Novaa nieuwsbrief en Novaa social media) en uitsluitend voor eigen uitingen. Portretten zullen nooit overdragen worden naar derden partijen, tenzij er toestemming gevraagd wordt.

2.2 Contact met andere geïnteresseerden
Indien u via een aanmeldformulier (voor een bijeenkomst of Novaa DIRECT-vraag) op de website of telefonisch contact met Novaa opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Kantoornaam
b) Voor- en achternaam (en eventuele titel)
c) E-mailadres of
d) Telefoonnummer
e) Uw specifieke vraag

Doel van de verwerking
Novaa verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Algemeen contact in het kader van uw vraag
Novaa gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie/melding of verzoek tot (na)consultatie.

Algemeen contact in het kader van uw inschrijving voor een opleiding, evenement, workshop of (regionale) bijeenkomst van Novak
Indien u zich heeft ingeschreven voor een opleiding, evenement, workshop of een (regionale)bijeenkomst van Novaa, gebruikt Novaa uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en postcode (zonder huisnummer) voor het verstrekken van informatie over een opleiding, evenement, workshop of een (regionale)bijeenkomst van Novaa de en/of het afhandelen van uw vragen daaromtrent.

E-mails: informatie en aanbiedingen van Novaa
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Novaa uw e-mailadres om u per mail nieuwsbrieven en voor u interessante informatie of aanbiedingen van Novaa te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Novaa
Op uw verzoek kan Novak uw naam en telefoonnummer gebruiken om u telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van Novaa.

Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
Novaa verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, aanvraag, inschrijving of verzoek tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap, aanvraag, inschrijving of verzoek.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Novaa de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Novaa passende technische (bijv. een SSL certificaat op onze website voor beveiligde verbinding, anonimisering van uw IP-adres in Google Analytics) en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Novaa gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Novaa, bijvoorbeeld voor het verzenden van Accountantsmagazine. Met de verwerkers heeft Novak een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacyverklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Via novaa@novaa.nu kunt u uw persoonsgegevens die Novak verwerkt opvragen, laten wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Daarnaast kunt u via een brief naar ons secretariaat bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Novaa zal u verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat Novaa aan het verzoek heeft gegeven. Indien Novaa uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens via e-mail of brief contact opnemen met het secretariaat. Novaa zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Novaa u hiervan op de hoogte brengen.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Novaa uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via novaa@novaa.nu of telefonisch via 070-7400130. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op een bevoegde rechter. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen per e-mail, brief of telefonisch worden gedaan bij ons secretariaat.

5. Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan u bekend gemaakt. Novaa adviseert u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

6. Meldplicht
Novaa is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.