Het bestuur van Novaa, de beroepsvereniging voor mkb-accountants, zal tijdens de ledenvergadering van woensdag 2 oktober aanstaande het voorstel inbrengen om een extra ALV van de NBA te laten uitschrijven. Volgens Novaa is het van groot belang dat het bestuur van de NBA op korte termijn verantwoording aflegt over actuele ontwikkelingen, waaronder het op non-actief stellen van algemeen directeur Harm Mannak.

Volgens Novaa roept het handelen van het NBA-bestuur meer dan voldoende vragen op om een ledenvergadering te rechtvaardigen. Het begon allemaal met een kritische column van Marcel Pheiffer in Het Financieele Dagblad over het initiatief van de NBA om Andy Fastow, de omstreden voormalige CFO van Enron, uit te nodigen als spreker voor een NBA-bijeenkomst. Fastow en Mannak – die Fastow voor de NBA-bijeenkomst vroeg – bleken beiden aandelen te hebben in het Rotterdamse techbedrijf Keencorp. Bovendien is Fastow het boegbeeld voor Keencorp en maakt Mannak deel uit van de Raad van Commissarissen, waarvoor hij zelfs de beoogde voorzitter zou zijn.

Zakelijke belang verzwegen

Mannak heeft bevestigd dat hij onvoldoende transparant is geweest over zijn relatie met Fastow. Bij monde van een woordvoerder van de NBA heeft de beroepsorganisatie laten weten dat “het laatste woord hierover nog niet is gezegd”. Ook kondigde de NBA een “onderzoek” aan en is de algemeen directeur per direct op non-actief gesteld. In een interview met accountant.nl stelde NBA-voorzitter Marco van der Vegte het “heel vervelend” te vinden voor de betrokkene en de NBA.

Onderzoek

Novaa wil graag weten wat de insteek van het onderzoek is, mede omdat het ogenschijnlijk belangrijkste feit – het gebrek aan openheid van de algemeen directeur over zijn precieze relatie met Keencorp en/of Fastow – niet door betrokkene wordt betwist. Welke onderzoeksvragen liggen er nu nog open die door een onderzoek beantwoord moeten worden? En bij welke conclusies worden verdergaande consequenties genomen, zoals het ontslag van betrokkene. Ook is Novaa benieuwd waarom de voorzitter van de NBA ervoor heeft gekozen om de ontstane situatie als “heel vervelend” voor zowel de algemeen directeur als de beroepsorganisatie te kwalificeren. Wat is er dan precies “heel vervelend”? En waarom treft dit zowel betrokkene als de NBA? Bovendien wil Novaa weten waarom de NBA de berichtgeving in de media dermate ernstig vond om te concluderen dat de algemeen directeur niet op een normale wijze kon door functioneren en op non-actief moest worden gesteld. Wat was de reden voor deze beslissing? Het heeft Novaa verbaasd dat de NBA de leden niet direct heeft geïnformeerd en alleen via de media communiceert.

Fastow

Ook wil Novaa weten hoe het bestuur terugkijkt op de uitnodiging aan Andrew Fastow om voor de NBA op te treden, mede tegen het licht van de kritische reflectie van Marcel Pheijffer. Was het zakelijk belang van de algemeen directeur om het boegbeeld van ‘zijn’ bedrijf een podium te bieden daarin met terugwerkende kracht niet meer bepalend dan de boodschap die Fastow bracht?

Verleden

De recente ontwikkelingen roepen ook vragen op naar de omstandigheden die er destijds toe hebben geleid om betrokkene bij de NBA aan de slag te laten gaan. Het ging immers niet om een onomstreden persoon. Ook in de recente berichtgeving over het op non-actief stellen, is hier door de media aan gerefereerd (https://www.rtvoost.nl/nieuws/318904/Oud-directeur-Orkest-van-het-Oosten-op-non-actief-wegens-mogelijke-zakelijke-relatie-met-Amerikaanse-fraudeur). Zeker voor een accountantsorganisatie zou het voor de hand liggen dat toonaangevende bestuurders en medewerkers van onbesproken gedrag zijn.

Rapport

Welke kwaliteiten van betrokkene gaven het bestuur destijds het vertrouwen dat het toch de moeite waard was om met hem in zee te gaan? Hoe heeft het bestuur destijds informatie ingewonnen rond de gang van zaken bij het Orkest van het Oosten en de rol van betrokkene, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de onderzoekers van Berenschot die destijds een “vernietigend rapport” schreven wat aanleiding was voor zijn vertrek? Hoe zijn de risico’s op mogelijke herhaling gemitigeerd?

Boegbeeld

De algemeen directeur is in belangrijke mate de kartrekker en het boegbeeld van diverse initiatieven om de NBA intern en extern nieuw elan te geven, waaronder activiteiten in het kader van ‘NBA Open’ en een publiekscampagne om het imago van accountants te versterken. Alhoewel de voorzitter van de NBA stelt dat het onderzoek naar de algemeen directeur los staat van deze activiteiten – met name de publiekscampagne – wil Novaa de leden van de NBA aan het woord laten of dit inderdaad de juiste lijn is. Deze activiteiten kosten immers veel geld, dat door de leden moet worden opgebracht. Het kan niet zo zijn dat de leden de rekening moeten betalen voor de koppigheid van het bestuur om een campagne door te zetten die van meet af aan al vragen opriep en onder de huidige omstandigheden vooral tot leedvermaak en verbazing zal leiden.

Practice what you preach

Om de reputatie van de sector te versterken, benadrukt de campagne het publiek belang van accountants. Transparantie, integriteit en professionele kwaliteiten vormen daarbij belangrijke kernwaarden. Het handelen van de algemeen directeur lijkt juist op die punten strijdig te zijn met wat van hem verwacht mag worden, zoals ook is vastgelegd in de ‘Beginselen van goed NBA-bestuur’. Reputaties worden primair gevormd door het juiste gedrag te vertonen; ‘practice what you preach’. Wanneer het boegbeeld van een reputatiecampagne zelf steken laat vallen om de beloften waar te maken die in de campagne centraal staan, tast dit iedere geloofwaardigheid en effectiviteit van een campagne aan, ook al is betrokkene zelf geen accountant.

Expert

Novaa hecht er daarom aan dat het NBA-bestuur een externe en onafhankelijke expert op het gebied van reputatie en communicatie inschakelt om het voorgenomen besluit om de publiekscampagne door te zetten, te toetsen aan de hand van de actuele ontwikkelingen. Tijdens de ALV kunnen de leden kennisnemen van dit advies en dit meewegen in hun besluit rond de publiekscampagne. Ook biedt een ALV het bestuur de mogelijkheid om helderheid te geven rond de financiële consequenties van de publiekscampagne en de verdere uitrol van andere activiteiten in het kader van ‘NBA Open’.

Gedwongen ALV

Met de steun van 1% van de leden van de NBA kan het bestuur gedwongen worden om een extra ALV uit te schrijven. Novaa heeft er alle vertrouwen in dat dit gehaald kan worden. Het zou niettemin onze voorkeur hebben wanneer het bestuur van de NBA het hier niet op laat aankomen en zelf op korte termijn een extra ALV uitschrijft.

Urgentie

Wanneer de actuele ontwikkelingen voldoende urgentie bieden om een algemeen directeur op non-actief te stellen en een onderzoek te initiëren – een unicum in de geschiedenis van de NBA – dan is een gelegenheid om met de leden van gedachten te wisselen over de gang van zaken en de gevolgen voor de toekomst eveneens meer dan passend. Omdat het NBA-bestuur verwacht dat het onderzoek naar de algemeen directeur binnen enkele weken kan worden afgerond, lijkt het goed om deze extra ALV kort daarna te laten plaatsvinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Beroepsvereniging Novaa

Voorzitter Novaa
Drs. Marco Moling AA RA RB
marco@accountax.nl
06- 26490789